تکمیل اطلاعات حوزه های امتحانی تا سطح رابط

رابط بندی

ثبت ظرفیت برگزاری آزمون
ثبت اطلاعات عوامل اجرایی
ارزیابی نمایندگان اعزامی

سامانه ثبت

تکمیل اطلاعات حوزه های برگزاری آزمون (جدید)

حوزه های برگزاری

نمایندگان اعزامی از سازمان
به حوزه های امتحانی

سامانه نمایندگان

تکمیل اطلاعات عوامل اجرایی شرکت کننده در جلسات توجیهی از طریق ویدئو کنفرانس

سامانه تکمیل اطلاعات عوامل اجرایی

نمایندگان تعیین شده از سوی دانشگاه ها

سامانه نمایندگان تعیین شده از سوی دانشگاه ها

© 2009 , Sanjesh.Org